Baanreglement

Tennisclub Oriënt (TCO) 

 

BAANREGLEMENT 

 

Het baanreglement stelt regels ten aanzien van het afhangen en het gebruik van de tennisbanen. Het reglement is vastgesteld door het bestuur van de TCO. Het bestuur doet een dringend beroep op alle gebruikers, om in goede onderlinge verstandhouding en met inachtneming van dit reglement gebruik te maken van de tennisbanen. 

 

Artikel 1 - Afhangen buitenbanen 

1.   het bespelen van de buitenbanen is alleen toegestaan als u heeft afgehangen. 

2.   afhangen van de tennisbanen is alleen toegestaan met een geldige afhangpas.  

Voor het afhangen moet u altijd gebruik maken van het KNLTB afhangbord. 

3.   onder geldige afhangpas wordt verstaan: 

a.   een geldige KNLTB spelerspas, 

b.   een voorlopige spelerspas, 

4.   u mag alleen afhangen wanneer u aanwezig bent en blijft op het tenniscomplex. 

5.   u kunt zo lang blijven spelen tot einde gereserveerde tijd of het tijdstip waarop u de volgende spelers zich melden na afloop van de gereserveerde tijd. 

6.   Het is niet toegestaan na afloop van uw speeltijd uw spelerspassen direct aansluitend op de afgelopen periode opnieuw af te hangen. U mag weer afhangen na een periode van 5 minuten na het verstrijken van uw voorgaande speelperiode. 

7.   u mag de tennisbaan alleen betreden: 

a.   3 min voor aanvang van de door u afgehangen speelperiode. 

b.   Bij calamiteiten op de baan. 

8.   bent u uw geldige KNLTB spelerspas of voorlopige ledenpas vergeten en uw naam staat niet automatisch op het KNLTB afhangbord dan kunt u niet afhangen. 

 

Artikel 2 - Speeltijden tennisbanen 

1.   de banen zijn bespeelbaar van 9.00 tot 23.00 uur,  

a.   dan wel een vroegere sluiting als het aanwezige barpersoneel het clubgebouw gaat sluiten.  

b.   uitzondering op deze eindtijd geldt als er sprake is van competitie, toernooien of andere clubevenementen. 

2.   enkelspel: voor het enkelspel geldt een speelperiode van 30 minuten. 

3.   dubbelspel: voor het dubbelspel geldt een speelperiode van 45 minuten. 

4.   Men dient bij het afhangen te kiezen voor een vrije baan dan wel de baan van de spelende partij die het vroegst klaar is / als eerste de volledige speeltijd heeft gehad.  

 

Artikel 3 - Volgorde bij het afhangen van de tennisbanen 

 

Bij het afhangen wordt de onderstaande volgorde aangehouden: 

1.   de vrije baan. 

2.   de baan waarop het langst gespeeld wordt. 

3.   Indien een dubbel- en een enkelspel gelijktijdig zijn gestart, dient men eerst de baan van het enkelspel af te hangen. 

 

Artikel 4 - Gebruik tennisbanen door niet-TCO-leden 

 

Niet -TCO-leden kunnen door leden van de TCO per dag als introducé worden uitgenodigd voor het spelen op de tennisbanen. Hierop zijn de volgende voorwaarden van toepassing. 

1.   het niet-TCO-lid kan alleen worden geïntroduceerd door een TCO-lid dat in het bezit is van een geldige KNLTB - spelerspas of een geldige voorlopige spelerspas.  

2.   Introductie van een niet-TCO-lid kan maximaal 5 keer per jaar plaats vinden. 

3.   Introducés mogen alleen afhangen met TCO-leden, de 50/50 regeling, dat wil zeggen 1 TCO lid één introducé, 2 TCO leden max 2 introducés. 

4.   Mail adres van Introducé dient ingevuld te worden op het KNLTB afhangbord ter controle. 

5.   Voor andere voorwaarden zie huishoudelijk reglement. 

 

Artikel 5 – Clubactiviteiten 

 

1.   Georganiseerde activiteiten (competitie, toernooien, evenementen, trainingen etc.) in clubverband gaan voor vrijspelen. 

 

Artikel 6 – Kleding 

 

1.   De tennisbanen mogen alleen betreden worden met de daarvoor bestemde tenniskleding en -schoenen. 

 

Artikel 7 - Facilitaire zaken 

 

1.   de verlichting kan naar behoefte worden ingeschakeld. Dit gebeurt uitsluitend door het barpersoneel of andere daartoe bevoegde personen vanuit het clubhuis. De verlichting wordt uiterlijk om 23.00 uur uitgeschakeld of als het barpersoneel het clubgebouw gaat sluiten. 

2.   honden dienen altijd aangelijnd te worden en mogen niet in het clubhuis. 

3.   auto’s, motoren en (brom)fietsen dienen op de daartoe bestemde parkeerplaatsen te worden gezet. 

4.   afval wordt in de daarvoor bestemde containers gegooid. 

5.   banen worden na elke tennisspel geveegd en netjes achter gelaten volgens de sleepinstructies of op aanwijzing van de groundsman. 

 

Artikel 8 - Overtreding, misbruik of misdraging 

 

1.   dit baanreglement is opgesteld uitgaande van fatsoenlijk gedrag van de gebruikers van de tennisbanen. Echter bij overtreding van het baanreglement, misbruik of misdraging, is het bestuur bevoegd leden en niet-leden hierop aan te spreken en passende maatregelen te nemen. 

2.   de bepaling van passende maatregelen is aan het bestuur van de TCO.  

3.   Onder passende maatregelen kan onder andere worden verstaan: 

a.   ontzeggen toegang tot het tennispark gedurende een bepaalde periode. 

b.   aangifte bij politie van onrechtmatig gebruik van de tennisbanen. 

c.   royering en beëindigen van het lidmaatschap van de TCO 

 

Artikel 9 - Huishoudelijk Reglement 

 

1.   Dit baanreglement is onderdeel van het Huishoudelijk Reglement. 

 

Artikel 10 – Slotbepalingen 

 

1.   het bestuur is gerechtigd dit baanreglement aan te passen indien noodzakelijke geacht. Zij zal de aanpassingen tijdig bekendmaken, zodat alle TCO-leden daarvan op de hoogte kunnen zijn. 

2.   bij onduidelijkheden of in gevallen waarin dit reglement niet voorziet is een bestuurslid van TCO gerechtigd een uitspraak te doen, die van toepassing is op het desbetreffend geval zonder dat hiervan een precedentwerking uitgaat. 

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 04-06-2019. 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 46 452 7043

T.C. Oriënt

Achter de Hoven 83
6137 SK Sittard

KVK-nummer

40187912