Lesreglement Zomer 2020

lesreglement zomer 2020

INSCHRIJVING
Inschrijving en deelname aan de lescyclus kan uitsluitend geschieden indien de cursist het daarvoor bestemde inschrijvings- c.q. machtigingsformulier heeft ingevuld.

CURSUSGELD
Zodra cursist zich schriftelijk heeft aangemeld is de cursist het lesgeld verschuldigd. Verhindering welke niet te wijten is aan nalatigheid van T.C. Oriënt / of de trainer ontslaat cursist niet van de verplichting tot voldoening van het lesgeld. Bij uitzondering is de cursist toegestaan om - na overleg met het bestuur - de lessen over te dragen aan derden.

CYCLUS
De zomercursus bestaat uit 15 weken rekening houdend met de schoolvakanties en feestdagen.

GROEPSSAMENSTELLING
T.C. Oriënt stelt de groepen samen en zal haar uiterste best doen om tegemoet te komen aan de wensen van de lesnemer. Begin februari ontvangt de lesnemer bericht over de dag, tijdstip en groepsgrootte en welke trainer lesgeeft met de daarbij samenhangende lesprijs. Indien lesnemer hier niet mee akkoord is dient de lesnemer dit binnen 7 dagen per e-mail kenbaar te maken aan de trainer via [email protected] Daarna is de inschrijving definitief en het lesgeld verschuldigd. Getracht wordt om voor iedere lesnemer een passende groepssamenstelling te vinden. Wanneer lesnemer en T.C. Oriënt niet tot overeenstemming komen vervalt de aanmelding.

LESBANEN
De banen worden ter beschikking gesteld voor training, met uitzondering van de competities en toernooien. In principe zijn de banen 5 en 6 bestemd voor les. Indien de trainingsbanen niet bespeelbaar zijn heeft de trainer met zijn lesgroep het recht andere banen op te eisen.

LESUITVAL
Bij onwerkbaar weer, onbespeelbare banen of ziekte van de trainer geldt de volgende regeling: in principe worden alle uitvallessen ingehaald op de daarvoor gereserveerde weken. Wanneer de inhaalweken niet voldoende zijn om alle gemiste lessen in te halen vindt restitutie door de trainer plaats met een eigen risico voor de leerling van 2 lessen. De trainer beoordeelt of de les doorgang heeft bij slecht weer. De lessen gaan altijd door tenzij men een bericht van de trainer ontvangt. Dit zal via een Whatsapp bericht geschieden waarvoor de trainer een groep zal aanmaken. Hiervoor dienen alle lesnemers hun mobiele nummer te verstrekken. Hier zal door de trainer met uiterste zorg mee omgegaan worden en dit nummer zal niet zonder toestemming aan iemand anders worden verstrekt.

ONSPORTIEF GEDRAG
De trainer heeft het recht om, zodra er sprake is van ongeoorloofd/onsportief gedrag, naar zijn oordeel de cursist te verwijderen van de les en/of te schorsen. De trainer zal dit direct melden aan het bestuur.

BESTUURSBESLUITEN
De bestuursbesluiten omtrent bijzondere lidmaatschappen zijn onverminderd van kracht.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 46 452 7043

T.C. Oriënt

Achter de Hoven 83
6137 SK Sittard